عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

4 ـ

خريد اراضي و املاک واقع در مسير جاده‌هاي نامبرده برابر قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1320 بعمل خواهد آمد ولي ترتيب پرداخت قيمت از طرف شهرداري بشرح زير خواهد بود:
الف ـ بهاي اراضي بياض و فاقد ساختمان اعم از محصور و معبر ظرف پنجسال از تاريخ تنظيم سند به اقساط متساوي ساليانه
ب ـ بهاي املاکي که داراي ساختمان باشد طبق مقررات قانون اصلاح توسعه معابر
هـ ـ وزارت کشور مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني است و مکلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آنرا تحصيل نمايد.