عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

1 ـ

براي تسهيل رفت و آمد وسائط نقليه از تمام قسمتهاي شهر بنقاط مختلف شميرانات جاده‌هاي زير برابر نقشه‌هائيکه وسيله وزارت راه تهيه مي‌شود احداث گردد.
الف ـ تعريض جاده پونک از سه راه مهر آباد بطرف شمال تا جاده سوم کرج بعرض 60متر بطول تقريبي 1400 متر قزل قلعه (6بهمن) بعرض 35متر و طول تقريبي 5 کيلومتر.
ج ـ امتداد خيابان نواب بطرف شمال و اتصال آن بجاده فرح زار بعرض 40 متر و طول تقريبي 2 کيلومتر.
د ـ جاده‌ هتل هيلتون از محل تلاقي با جاده فرح زاد تا اتصال بجاده پهلوي در حدود محموديه شميران بعرض 35 متر و طول تقريبي 7 کيلومتر.
هـ ـ جاده 35 متري از خيابان قصر (مجيديه) در شرق جاده قديم شميران تا اقدسيه.