عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :29
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1347/10/30
  • شماره ابلاغ :2164/7
  • تاریخ ابلاغ :1347/3/21
مصوبه‌‌ كميسيون دارائي

گزارش از کميسيون دارائي بمجلس شوراي ملي

شماره 44/3 مورخ 1344/12/14
تصويبنامه شماره 28076 ـ 1341/11/14 راجع به اجازه استرداد املاک و اماکن مسکوني آن عده از متجاوزين آذربايجان و کردستان که بوضع آنها رسيدگي و آزاد شده اند که قبلاً در مجلس شوراي ملي تصويب گرديده و در مجلس سنا رد شده بود براي رسيدگي مجدد به کميسيون ارجاع و در جلسه 9 اسفند ماه 1344 با حضور آقاي قوام صدري معاون وزارت دارائي مطرح گرديد و طبق اظهار نماينده دولت مفاد اين تصويبنامه اجرا نشده و اصولاً موردي هم پيدا نکرده است لذا کميسيون نظر داد که مفاد تصويبنامه شماره 28076 مورخ 1341/11/14 کان لم يکن تلقي مي‌گردد.