عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7005
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/10
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/11/12

تصميم كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1437شهرباني كل كشور

تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 شهرباني کل کشور که طي نامه شماره 15887/297 ل ق مورخ 1347/11/17 مجلس شوراي مزبور واصل گرديده ذيلا ابلاغ مي‌گردد:
کميسيون بودجه در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347 شهرباني کل کشور را باستناد بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1437 کل کشور در تاريخ 1347/11/12 بشرح زير تصويب نمود:
تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينه
کسر مي‌شود
از اعتبار ماده 1 حقوق و دستمزد (فصل اول) 35000000 ريال
اضافه مي‌شود
به اعتبار ماده 19 پرداختهاي انتقالي بکارکنان (فصل اول) 35000000 ريال
تغييرات در اعتبار برنامه‌ها
کسر مي‌شود
از اعتبار برنامه حفظ نظم و امنيت داخل شهرها کد (15100) 35000000 ريال
اضافه مي‌شود:
باعتبار برنامه خدمات عمومي کد(15900) 35000000 ريال