عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7003
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/6
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/11/12

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بنادر و كشتيراني

تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بنادر و کشتيراني که طي نامه شماره 15883/298 ـ ل ق 1347/11/17 مجلس مزبور و اصل گرديده بشرح زير ابلاغ مي‌گردد: کميسيون بودجه در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347 سازمان بنادر و کشتيراني را باستناد بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1347 کل کشور در تاريخ 1347/11/12 بشرح زير تصويب نمود:


 تغييرات در اعتبار مواد و فصول هزينهکسر مي‌شود: 
  از اعتبار ماده 10 خريد ساختمان،زمين و حقوق انتفاعي(فصل دوم) 17000000 ريال
2 از اعتبار ماده 12 ماشين‌الات و تجهيزات عمده (فصل دوم) 20000000 ريال
3 از اعتبار ماده 13 ساير کالاهاي مصرف نشدني (فصل دوم) 6000000 ريال
جمع 43000000 ريال
اضافه مي‌شود 
1 به اعتبار ماده 2 مزايا و فوق‌العاده‌ها وکمک بکارکنان (فصل اول) 14800000 ريال
2 به اعتبار ماده 3 هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات (فصل اول) 5500000 ريال
3 به اعتبار ماده 5 خدمات قراردادي (فصل اول) 8200000 ريال
4 باعتبار ماده 7 مواد و لوازم مصرف شدني(فصل اول) 14500000 ريال
جمع 43000000 ريال