عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6994
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/26
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/11/12

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 ژاندارمري كل كشور

تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 ژاندارمري کل کشور که طي نامه شماره 15885/295 ل ق مورخ 1347/11/17 مجلس شوراي مزبور و اصل گرديده بشرح زير ابلاغ مي‌گردد:
کميسيون بودجه در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347ژاندامري کل کشور را باستناد بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1347 کل کشور در تاريخ 1347/11/12 بشرح زير تصويب نمود:
کسر مي‌شود:
از اعتبار ماده 1 حقوق و دستمزد (فصل اول)
13000000 ريال
اضافه مي‌شود:
باعتبار ماده 11 ساختمان (فصل دوم)
1300000 ريال