عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6991
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/22
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/11/5

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال1347 وزارت راه

تصميم متخده کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 وزارت راه که طي نامه شماره 15783/290 ل ق مورخ 1347/11/14 مجلس مزبور و اصل گرديده است بشرح زير ابلاغ مي‌گردد: کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347 وزارت راه را در جلسه روز شنبه 5بهمن ماه 1347 بشرح زير تصويب نمود: 


 
کسر مي‌شود 
1 اعتبار ماده 3 هزينه سفر، حمل و نقل و ارتباطات (فصل اول) 5440000 ريال
2 اعتبار ماده 6 سوخت، برق و آب  (فصل اول) 600000 " 
جمع 6040000 ريال 
اضافه مي‌شود: 
1 باعتبار ماده 4 اجاره   (فصل اول) 2700000 ريال
2 باعتبار ماده 5 خدمات قراردادي  (فصل اول) 2740000 " 
3 باعتبار ماده 13 ساير کالاهاي مصرف نشدني(فصل دوم) 600000 "
جمع 6040000 "