عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6991
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/22
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/11/12

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان جلب سياحان

تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان جلب سياحان که طي نامه شماره 15819 مورخ 1347/11/15 مجلس مزبور واصل گرديده ذيلا ابلاغ مي‌گردد: کميسيون بودجه در قبال تقاضاي دولت، باستناد بند‌الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1347 کل کشور اصلاح بودجه سال 1347 سازمان جلب سياحان را در تاريخ 1347/11/12 بشرح زير تصويب نمود:


کسر مي‌شود 
1 از اعتبار ماده 1 حقوق و دستمزد (فصل اول) 800000 ريال
2 از اعتبار ماده 2مزايا و فوق‌العاده‌ها و کمک به کارکنان (فصل اول) 4200000 ريال
3 از اعتبار ماده 20ديون (فصل سوم) 225000 ريال
    جمع 5225000 ريال
اضافه مي‌شود 
1 به اعتبار ماده 4 اجاره (فصل اول) 500000 ريال
2 به اعتبار ماده 5 خدمات قراردادي (فصل اول) 1500000 ريال
3 به اعتبار ماده 7 لوازم مصرف شدني (فصل اول) 1400000 ريال
4 به اعتبار ماده 12 ماشين‌الات و تجهيزات عمده (فصل اول) 800000 ريال
5 به اعتبار ماده 13 ساير کالاهاي مصرف نشدني (فصل دوم) 800000 ريال
6 به اعتبار ماده 17 کمک واعانه بخش خصوصي (فصل سوم) 225000 ريال
   جمع 5225000 ريال