عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14/6937
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/09/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 كميسيون مشترك دارايي مجلسين در تاریخ 1347/8/22

تصميم متخذه كميسيون مشترك دارايي مجلسين داير به‌الحاق بند 7 به ماده 5‌الحاقي به آيين نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشورروابط زیرمجموعه