عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6935
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/09/12
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون‌ دارايي در تاریخ 1347/7/30
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا - کميسيون دارايي در تاریخ 1347/8/22

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين دائر به افزايش وام دريافتي از دولت فرانسه