عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6917
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/08/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت اطلاعات]
مصوبه‌‌ مجلس سنا - کميسيون امور خارجه در تاریخ 1347/7/13
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي - کميسيون امور خارجه در تاریخ 1347/7/23

‌تصميم متخذه كميسيون امور خارجه مجلسين راجع به استخدام سه نفر گوينده از اتباع خارجي

‌تصميم متخذه كميسيون امور خارجه مجلسين راجع به استخدام سه نفر گوينده از اتباع خارجي كه طي نامه شماره 12561 مورخ 1347/8/6 مجلس شوراي ملي واصل گرديده ذيلاً ابلاغ مي شود: