عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6913
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/08/15
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون برنامه در تاریخ 1347/4/26
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا ـ کميسيون برنامه در تاریخ 1347/5/8

‌تصميم متخذه كميسيون برنامه مجلسين راجع به اصول و هدفهاي برنامه عمراني چهارم كشور


‌ماده واحده ـ به استناد تبصره ماده يك قانون برنامه عمراني چهارم كشور اصول و هدفهاي [...ادامه]

[امضاء] تصميم فوق مشتمل بر يك ماده و ضمائم آن در جلسه روز چهار شنبه [...ادامه]

‌فصل اول ـ هدفها و اصول برنامه چهارم

‌فصل دوم ـ سياست و خط مشي‌هاي كلي برنامه چهارم

‌فصل سوم- ‌نيروي انساني

‌فصل چهارم- ‌عمران ناحيه‌اي و قطب‌هاي عمراني

‌فصل پنجم- ‌كشاورزي و دامپروري

‌فصل ششم- ‌صنايع و معادن

‌فصل هفتم- ‌نفت و گاز

‌فصل هشتم ـ آب

‌فصل نهم- ‌برق

‌فصل دهم- ‌حمل و نقل و ارتباطات

‌فصل يازدهم- ‌مخابرات

‌فصل دوازدهم- ‌عمران و نوسازي دهات

‌فصل سيزدهم- ‌عمران شهري

فصل چهاردهم- ‌ساختمان و مسكن

‌فصل پانزدهم- ‌آموزش و پرورش

فصل شانزدهم- ‌فرهنگ و هنر

‌فصل هفدهم- ‌جهانگردي و جلب سياحان

فصل هيجدهم- ‌بهداشت و بهداري

‌فصل نوزدهم- ‌رفاه اجتماعي

فصل بيستم- ‌آمار و بررسيها

[امضاء] فصول فوق مشتمل بر چهار قسمت و بيست فصل منضم به تصميم متخذه كميسيون [...ادامه]