عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :6844
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1347/5/24
  • شماره دستور اجرا :7852
  • تاریخ دستور اجرا :1347/4/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه شامل 4 ماده و پروتكل الحاقي فوق شامل 6 ماده است.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا - کميسيون دارايي مورخ 1347/4/20
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون‌ دارايي مورخ 1347/4/8

تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه‌همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و‌دولت جمهوري سوسياليستي روماني