عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6841
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه فوق شامل 12 ماده است.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا - کميسيون دارايي در تاریخ 1347/4/17
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون‌ دارايي در تاریخ 1347/4/3

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه مربوط به‌همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي‌ايران و دولت جمهوري مجارستان