عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6833
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/10
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي ملي

-

رونوشت نامه شماره 10035/214/ل ق مورخ 1347/4/25 مجلس شوراي ملي
جناب آقاي نخست وزير
عطف بنامه شماره 5622 مورخ 1347/4/2 وزارت دارائي اشعار مي‌دارد:
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 18تيرماه 1347 در قبال تقاضاي دولت باستناد تبصره 4 قانون بودجه سال 1347 کل کشور موافقت و تصويب کرد که مبلغ 3240000 ميليون ريال جهت کمبود اعتبار ماده 4فصل اول (اجاره) هزينه‌هاي جاري وزارت علوم و آموزش عالي از محل اعتبار هزينه‌هاي پيش بيني نشده منظور در رديف 5901 بودجه سال 1347 کل کشور تأمين و پرداخت گردد.