عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6829
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/6
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون‌ دارايي در تاریخ 1347/3/20
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا - کميسيون دارايي در تاریخ 1347/4/13

تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين راجع به قسمت اعتباري موضوع ماده چهارم قرارداد بين سازمان بنادر و‌كشتيراني دولت شاهنشاهي ايران و اتحاديه كل ماشينواكسپورت شوروي

رونوشت نامه 9797 مورخه 1347/4/23 مجلس شوراي ملي جناب آقاي وزير عطف بنامه شماره 2992 مورخه 1347/2/29 دولت اينک تصميم متخذه کميسيون دارائي مجلسين راجع به قسمت اعتباري موضوع ماده چهارم قرارداد بين سازمان بنادر و کشتيراني دولت شاهنشاهي ايران و اتحاديه کل ماشينواکسپورت شوروي که باستناد (قانون نحوه خريد ماشين‌الات و ساير لوازم براي اجراي طرح هاي مصوب برنامه‌هاي عمراني کشور) در تاريخ روز دوشنبه 20 خردادماه 1347 بتصويب کميسيون دارائي مجلس شورايملي رسيده بود و در تاريخ روز پنجشنبه 13 تيرماه 1347 مورد تصويب کميسيون دارائي مجلس سنا قرار گرفته بضميمه ايفا مي‌گردد. رئيس مجلس شورايملي ـ عبداله رياضي