عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6816
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/22
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي ملي

-

رونوشت نامه شماره 9511 مورخ 1347/4/11 مجلس شوراي ملي
جناب آقاي نخست وزير
عطف بنامه شماره 7023 مورخ 1347/3/28 اشعار مي‌دارد: کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 4 تيرماه 1347 در قبال دولت باستناد تبصره 4 قانون بودجه سال 1347 کل کشور موافقت و تصويب کرد که مبلغ 6030000 ميليون ريال جهت تجديد ساختمان پاسگاههاي ژاندارمري از محل اعتبار هزينه‌هاي پيش بيني نشده منظور در رديف 5901 بودجه سال 1347 کل کشور تأمين و پرداخت گردد.