عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6813
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/18
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:موافقتنامه فوق شامل 4 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس سنا - کميسيون دارايي در تاریخ 1347/3/19
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي - كميسيون‌ دارايي در تاریخ 1347/3/29

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه متمم موافقتنامه‌همكاري اقتصادي و فني بين دولت‌شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني براي ساخت تراكتور در ايران