عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6791
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون برنامه در تاریخ 1347/2/24
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا ـ کميسيون برنامه در تاریخ 1347/3/11

تصميم متخذه كميسيون برنامه مجلسين در مورد بودجه اداري و استخدامي سازمان برنامه