عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6770
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/2/29
مصوبه‌‌ وزير دادگستري

موضوع: تغيير حوزه قضائي دادگاه بخش پاوه و قصر شيرين

پيرو بخشنامه شماره 102/701/109/24 ـ 1345/12/27 موضوع تعيين حوزه قضائي دادگاه استان کرمانشاه و واحدهاي قضائي تابعه آن و بخشنامه شماره 102/701/109/24 ـ 1346/10/5 موضوع تغيير حوزه قضائي دادگاه بخش شاه آباد و قصر شيرين.
باينوسيله محدوده بخشداري باباجاني تابع فرمانداري شهرستان پاوه از حوزه قضائي دادگاه بخش پاوه منتزع و در حوزه قضائي دادگاه بخش قصرشيرين قرار داده مي‌شود.