عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/12/26

[امضاء]

اساسنامه فوق مشتمل بر 46 ماده و 4 تبصره به استناد ماده 2 قانون تأسيس شركت‌هاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها در جلسات هفتم و پانزدهم‌اسفند ماه 1347 به ترتيب به تصويب كميسيون‌هاي دارايي ـ استخدام و آب و برق مجلس سنا و در جلسات بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و‌سيصد و چهل و هفت به تصويب كميسيون‌هاي دارايي ـ آب و برق و امور استخدام و سازمان‌هاي اداري مجلس شوراي ملي رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي