عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:46
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/12/26
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/12/7

‌اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق آذربايجان

«مصوب 1347/12/26» (كميسيون‌هاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين)