عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7061
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1348/2/22
  • تعداد مواد:46
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/12/15
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/12/26

اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان