عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:14
مصوبه‌‌ مجلس سنا - کميسيون دارايي در تاریخ 1314/11/29
مصوبه‌‌ مجلس سنا - کميسيون کشاورزي در تاریخ 1347/12/13
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي - كميسيون كشاورزي در تاریخ 1347/12/22
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي - کميسيون امور استخدامي و سازمان اداري و دارايي در تاریخ 1347/12/22
مصوبه‌‌ مجلس سنا ـ كميسيون استخدام در تاریخ 1347/12/4

اساسنامه سازمان عمران قزوين

«مصوب 1347/12/22»