عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:37
مصوبه‌‌ مجلس سنا - کميسيون دارايي در تاریخ 1347/11/15
مصوبه‌‌ مجلس سنا - کميسيون آب و برق در تاریخ 1347/11/19
مصوبه‌‌ مجلس سنا ـ كميسيون استخدام در تاریخ 1347/11/27
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون‌ دارايي در تاریخ 1347/12/12
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي - کميسيون امور استخدام و سازمان هاي اداري در تاریخ 1347/12/17
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون آب و برق در تاریخ 1347/12/5

‌اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير)

«مصوب 1247/12/17» (كميسيون‌هاي آب و برق و دارايي و امور استخدام مجلسين) ‌با توجه به ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به نام شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيل‌مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح