عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7022
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/29
  • تعداد مواد:18
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/10/25
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/11/20

‌اساسنامه شركت سهامي چاي ايران

‌دارايي و توليدات كشاورزي مجلسين ‌در اجراي تبصره ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت سهامي چاي ايران به شرح زير تصويب مي‌گردد:


روابــــط صریـــــــــح