عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6880
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/07/4
  • تعداد مواد:19
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/5/22
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/5/5

‌اساسنامه شركت دخانيات ايران

‌مقدمه: ‌در اجراي تبصره ذيل ماده 3 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت دخانيات ايران به شرح زير تصويب مي‌گردد:


روابــــط صریـــــــــح