عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6850
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/31
  • تعداد مواد:18
  • دستگاه مجری:[وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/22
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/5/6

اساسنامه سازمان گوشت كشور

‌در اجراي ماده 4 قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مصوب دي ماه 1346 اساسنامه سازمان گوشت كشور به شرح زير تصويب‌مي‌گردد: