عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6778
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/8
  • تعداد مواد:24
  • دستگاه مجری:[وزارت راه]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/2/4

‌اساسنامه شركت سهامي هواپيمايي ملي ايران