عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7022
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/29
  • تعداد مواد:30
  • دستگاه مجری:[وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي]
مصوبه‌‌ وزير مشاور

آئين نامه اجرائي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/12/17 بنا به پيشنهاد شماره 37394ـ1347/12/10 وزارت اصالحات ارضي و تعاون روستائي آئيننامه اجرائي قانون تقسيم و فروش املاک مورد اجاره بزارعين مستأجر را مشتمل بر 30 ماده و 9 تبصره بشرح ضميمه تصويب نمودند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه