عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6999
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/1
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت آباداني و مسكن]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/11/19

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/11/19 بنا به پيشنهاد 73432 مورخ 1347/10/8 وزارت آباداني و مسکن و موافقت دارائي تصويب نمودند.


روابط زیرمجموعه