عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6983
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/13
مصوبه‌‌ وزير دادگستري

الحاق 1 تبصره بماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلاتو مؤسسات غير تجاري

تبصره ذيل بماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 5 آذرماه سال 1337 اضافه مي‌گردد.
تبصره اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي بمحض وصول تقاضاي ثبت اين قبيل مؤسسات و تشکيلات مراتب را با ذکر خصوصيات بوزارت امور خارجه اعلام مي‌دارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه