عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6983
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/13
  • تعداد مواد:45
مصوبه‌‌ وزير كشور ـ وزير دادگستري

اصلاح آئين نامه راهنمائي و رانندگي

نظر بماده 276 قانون مجازات عمومي بعضي از مواد آئين نامه راهنمائي و رانندگي مصوب ارديبهشت ماده 1347 بشرح زير اصلاح يا حذف مي‌شود.

ماده 1 ـ اصلاحات و كلماتي كه در اين آئيننامه بكار برده شده داراي معاني ذيل [...ادامه]

ماده 2 ـ هر وسيله نقليه موتوري و غير موتوري و يدک متصل که در راههاي [...ادامه]

ماده 6 ـ شماره گذاري بر روي وسيله نقليه از طريق نصب پلاکي که وسيله شهرباني [...ادامه]

ماده 7 ـ نصب پلاک بطريق زير بعمل ميآيد. اگر وسيله نقليه اداري 3 چرخ [...ادامه]

ماده 10 ـ هر گاه کارت مشخصات يا پلاک اتومبيل مفقود يا ضايع گردد مالک وسيله نقليه [...ادامه]

ماده 14 ـ مالک وسيله نقليه در صورتيکه بخواهد موتور يا هر يک از قطعات اصلي [...ادامه]

ماده 15 ـ در صورت انتقال مالکيت وسيله نقليه، فروشنده موظف است و فوراً کارت مشخصات را [...ادامه]

ماده 16 ـ شخصي که وسيله نقليه در اختيار و تصرف او است (اعم از اينکه [...ادامه]

ماده 17 ـ شهرباني در موارد زير پلاک شماره را پس ميگيرد. 1 ـ هرگاه [...ادامه]

ماده 18 ـ پس از رفع اشتباه يا فراهم شدن موجبات استرداد پلاک مذکور در بند [...ادامه]

ماده 21 ـ هر کس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري و غير موتوري رانندگي [...ادامه]

ماده 22 ـ

ماده 23 ـ

ماده 24 ـ هرگاه پزشک و افسر کاردان فني شهرباني تشخيص دهند که اشخاص مبتلا بضعف بينائي [...ادامه]

ماده 28 ـ مدت اعتبار هر گواهينامه در متن آن درج مي‌شود. دارنده آن ملزم است [...ادامه]

ماده 30 ـ اگر گواهينامه رانندگي يا کارت شهري مفقود شود يا از بين برود دارنده [...ادامه]

ماده 33 ـ ايرانيانيکه از کشورهاي خارجي گواهينامه رانندگي گرفته اند در صورتيکه بخواهند در ايران [...ادامه]

ماده 34 ـ براي کسانيکه گواهينامه رانندگي آنان توقيف شده نبايد مجدداً گواهينامه صادر شود و [...ادامه]

ماده 35 ـ شهرباني مي‌تواند: 1 ـ در صورتيکه گواهينامه رانندگي اشتباهاً يا ناقص [...ادامه]

ماده 36 ـ هرگاه دارنده گواهينامه يکي از شرايط پزشکي مذکور در اين آئيننامه را از دست [...ادامه]

ماده 43 ـ در موارديکه حرکت وسيله نقليه در راههاي عمومي طبق نظر کارشناسان فني شهرباني [...ادامه]

ماده 47 ـ

ماده 48 ـ نور چراغهاي کوچک جلو و خطر عقب بايد در شرايط جوي معمولي از فاصله [...ادامه]

ماده 53 ـ

ماده 55 ـ هر وسيله نقليه موتوري بايد مجهز به 2 نوع ترمز پائي و دستي [...ادامه]

ماده 57 ـ قدرت ترمز پائي بايد بقدري باشد که در راههاي مختلف طبق جدولهاي بين‌المللي [...ادامه]

ماده 59 ـ کليه وسائل نقليه موتوري بايد مجهز به بوق با وسيله اخبار صوتي ديگري باشند [...ادامه]

ماده 60 ـ هر وسيله نقليه موتوري بايستي مجهز به لوله اگزز باشد که مانع خروج صداهاي [...ادامه]

ماده 67 ـ موتورسيکلت و دوچرخه‌هاي موتور دار بايد داراي حداقل 1 و حداکثر 2 چراغ با [...ادامه]

ماده 71 ـ بارهاي وسائل نقليه بارکش نبايستي از قسمت جلوي اطاق بيش از 1 متر و [...ادامه]

ماده 73 ـ مقامات صلاحيتدار مي‌توانند جهت حمل محمولاتي که قابل تجزيه نبوده و بيش از [...ادامه]

ماده 79 ـ راننده‌هر وسيله نقليه ايکه مرتکب تصادف منجر به جرح يا فوت گردد موظف است [...ادامه]

ماده 97 ـ علائم اخبار و همچنين علائم سبقت گرفتن بشرح ذيل است. 1 ـ در [...ادامه]

ماده 100 ـ هرگاه وسيله نقليه اي شب در کنار راه توقف نمايد و نور کافي در [...ادامه]

ماده 113 ـبند 3 ماده 113 حذف شد.

ماده 116 ـ رانندگان وسائل نقليه موظفند در تقاطع هائي که فاقد چراغ راهنما يا مأمور [...ادامه]

ماده 118 ـ رانندگاني که قصد سبقت گرفتن از وسائل نقليه اي را که در جهت آنان [...ادامه]

ماده 120 ـ

ماده 122 ـ

ماده 126 ـ در گذرگاه پياده حق تقدم عبور با عابرين پياده است.

ماده 127 ـ در خيابان يا در تقاطعي که وسائل نقليه روبروي يکديگر حرکت ميکنند، هرگاه [...ادامه]

ماده 131 ـ وسائل نقليه موتوري موظفند که در جاده‌ها از نور بالا استفاده کنند تا [...ادامه]

ماده 133 ـ استعمال چراغهاي چشمک زن در وسائل نقليه ممنوع است مگر در موارديکه بموجب [...ادامه]

ماده 134 ـ

ماده 142 ـ

ماده 144 ـ صدر ماده 144 ـ توقف در محلهاي زير ممنوع است:

ماده 151 ـ عبارت عنوان «قسمت 10 ـ مقررات مختلف مربوط به رانندگي» مندرج در قبل از ماده 151 [...ادامه]

ماده 154 ـ سوارکردن بيش از 3 نفر (با راننده) در قسمت جلوي وسيله نقليه و [...ادامه]

ماده 158 ـ 1 ـ رانندگان تاکسيها مطلقاً حق سوار کردن مسافر را با داشتن مسافر [...ادامه]

ماده 159 ـ رانندگان حق ندارند ضمن رانندگي با کسي صحبت يا استعمال دخانيات نمايند يا [...ادامه]

ماده 162 ـ هر راننده موظف است حين رانندگي گواهينامه رانندگي خويش را همراه داشته باشد [...ادامه]

ماده 163 ـ نصب بوقهاي شيپوري ـ سوت بلبلي و بطور کلي هر نوع وسيله اخبار [...ادامه]

ماده 169 ـ عبور وسائل نقليه در پياده رو يا از وسط دستجات ارتش يا مأموران [...ادامه]

ماده 177 ـ عبارت عنوان «فصل 10 ـ مواد متفرقه» مندرج در قبل از ماده 177 حذف شد. [...ادامه]

ماده 179 ـ هيچکس حق ندارد هيچ نوع وسيله نقليه اي را که طبق نظر کارشناس [...ادامه]

ماده 181 ـ حمل مسافر با وسيله نقليه اي که داراي پلاک شخصي است جز در [...ادامه]

ماده 193 ـ متخلفين از مواد 2 (جز در مورد شماره‌هاي موضوع قانون مجازات استفاده کنندگان [...ادامه]

مواد 194 و 195 و 196 حذف مي‌شود.

[امضاء] [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه