عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6973
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/30
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/10/7
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/9/11

آيين‌نامه حق فني درجه‌داران كادر ثابت رسته موزيك


‌ماده 1 ـ درجه‌داران كادر ثابت رسته موزيك كه حداقل 2 سال تمام عملاً در رسته [...ادامه]

‌ماده 2 ـ حق فني موزيك فقط به درجه‌داراني پرداخت مي‌گردد كه عملاً در واحدهاي موزيك [...ادامه]

‌ماده 3 ـ هرگاه درجه‌داران كادر ثابت رسته موزيك بنابر احتياجات سازماني در مشاغل نت‌نويسي يا [...ادامه]

‌ماده 4 ـ آزمايش درجه‌داران موزيك به منظور طبقه‌بندي و تشخيص استحقاق آنان براي دريافت حق [...ادامه]

‌ماده 5 ـ مواد آزمايش لازم براي احراز هر يك از درجات 1 و 2 و [...ادامه]

‌ماده 6 ـ نتيجه آزمايش سالانه درجه‌داران رسته موزيك در دستورهاي قسمتي درج و ملاك پرداخت [...ادامه]

‌ماده 7 ـ درجه‌داراني كه طبق نظر كميسيون پزشكي از نوازندگي معاف گردند مشمول دريافت حق [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در ازاء هر روزي كه درجه‌داران به علل غير موجه از نوازندگي خودداري [...ادامه]

‌ماده 9 ـ درجه‌داراني كه در تاريخ تصويب قانون حق فني درجه‌داران كادر ثابت رسته موزيك [...ادامه]

‌ماده 10 ـ اين آيين‌نامه كه مشتمل بر ده ماده و يك تبصره است از تاريخ [...ادامه]

[امضاء] آيين‌نامه مشتمل بر ده ماده و يك تبصره كه به ترتيب در جلسات 7 [...ادامه]