عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6969
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/25
  • تعداد مواد:34
مصوبه‌‌ شوراي پول و اعتبار در تاریخ 1347/9/16

مقررات شركتهاي پس انداز و وام مسكن

شوراي پول و اعتبار باستناد قانون تشويق پس انداز مسکن مصوب 10 تيرماه 1346 اين مقررات را بنا به پيشنهاد بانک رهني ايران براي شرکت هاي پس انداز وام مسکن تصويب مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح