عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6943
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/09/23
مصوبه‌‌ وزير دادگستري

اصلاح بند 4 ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء مصوب آذرماه 1334

عبارت (يا مراجع قضائي) از بند 4 ماده 32 حذف و تبصره زير به بند مذکور اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه