عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6955
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/8
  • تعداد مواد:5
مصوبه‌‌ وزارت بهداري در تاریخ 1347/6/19

آئين نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتي

نظر بماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 آئين نامه مجازات تخلف از آئين نامه مقررات بهداشتي مصوب 19 شهريور ماه 1347 وزارت بهداري بشرح زير تصويب مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح