عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6921
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/08/26
  • تعداد مواد:12
مصوبه‌‌ وزرات دارايي ـ وزارت دادگستري

آئين نامه نظارت بر عمليات دفاتر اسناد رسمي موضوع تبصره ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28 و 12 و 45

ماده 1ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمي در اجراء بند‌الف ماده 41 و ماده 42 قانون در [...ادامه]

ماده 2ـ براي وصول ماليتهاي موضوع مواد 32 و 41 و 44 و 53 قانون [...ادامه]

ماده 3ـ وجوه وصولي در هر هفته بابت ماليات معاملات مذکور درماده 32 قانون بضميمه [...ادامه]

ماده 4ـ در صورتيکه آخرين روز مهلت مصادف با تعطيل ادارات باشد مالياتهاي وصولي توسط [...ادامه]

ماده 5ـ در هر موقع که در اجراء ماده 157 قانون حساب مخصوصي در شعب [...ادامه]

ماده 6ـ حق تمبر موضوع ماده 212 قانون در موارديکه وصول آن بر طبق ماده [...ادامه]

ماده 7ـ درهر موقع که وزارت دارائي از اختيار خود بر طبق قسمت آخر ماده [...ادامه]

ماده 8ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند با جلب موافقت اداره ثبت اسناد وظايفي را [...ادامه]

ماده 9ـ در موارديکه دين وسيله اجراء ثبت وصول مي‌شود در موقع فک معامله يا [...ادامه]

ماده 10ـ نسبت باسناد استقراضي مربوط بصداق و نفقات زوجه و اسناد مساعده و تقاوي [...ادامه]

ماده 11ـ ادارات دارائي يا مميزين مالياتي حق دارند ماهي 1 بار دفاتر اسناد رسمي [...ادامه]

ماده 12ـ در موارديکه بر طبق ماده 34 قانون انتقال گيرنده پرداخت ماليات ملک تا [...ادامه]

[امضاء] وزارت [...ادامه]