عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6892
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/07/18
  • تعداد مواد:40
مصوبه‌‌ در تاریخ 1347/4/9

آئين نامه اجرائي کانون اصلاح و تربيت

نظر بماده 29 و در اجراي مواد 24 و 20 و تبصره ماده 7 و تبصره 2 ماده 3 قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار آئيننامه اجرائي قانون مذکور در 4 فصل و 40 ماده بشرح زير تصويب مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه