عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6843
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/23
  • تعداد مواد:16
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/13
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/4/24

آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 19 قانون برنامه عمراني چهارم موضوع اعطاي وام جهت خدمات درماني


‌ماده اول ـ وزارت بهداري مي‌تواند به منظور ايجاد مؤسسات درماني طبق شرايط مندرج در اين [...ادامه]

‌ماده دوم ـ گروههاي پزشكي منظور در اين آيين‌نامه به شركتهايي اطلاق مي‌شود كه از صاحبان [...ادامه]

‌ماده سوم ـ وام مقرر در اين آيين‌نامه براي ايجاد بيمارستان عمومي و زايشگاه است كه [...ادامه]

‌ماده چهارم ـ اعتبار وام اختصاص به ايجاد و توسعه و تجهيز يا تكميل ساختمان و [...ادامه]

‌ماده پنجم ـ ميزان وام و بهره و كارمزد و شرائط وام براي مناطق مختلف كشور [...ادامه]

‌ماده ششم ـ اعطاي وام از طريق يكي بانكهاي دولتي صورت خواهدگرفت و براي اتخاذ تصميم [...ادامه]

‌ماده ‌هفتم ـ چنانچه ظرف يك سال از تاريخ اعلام وزارت بهداري گروههاي پزشكي داوطلب اخذ [...ادامه]

‌ماده ‌هشتم ـ براي اين كه تمام فعاليت پزشكان در يك مركز درماني متمركز گردد متقاضيان [...ادامه]

‌ماده نهم ـ تنظيم قرارداد و پرداخت وام بر اساس تصميمات كميسيون وام مندرج در ماده ششم [...ادامه]

‌ماده دهم ـ وجوه اقساط بازگشتي وامهاي پرداختي و همچنين بهره‌هاي دريافتي و هدايايي كه ممكن [...ادامه]

‌ماده يازدهم ـ پرداخت وام به طور اقساط و به نسبت پيشرفت كارهاي ساختماني و تأسيساتي [...ادامه]

‌ماده دوازدهم ـ گروه پزشكي مكلف است قبل از استفاده از وام اعطايي اقلاً پنجاه درصد [...ادامه]

‌ماده سيزدهم ـ زمين و ساختمان با همه تأسيسات و تجهيزات مؤسسه مورد نظر اعم از [...ادامه]

‌ماده چهاردهم ـ وزارت بهداري موظف است از محل اعتبارات بند دوم فصل چهاردهم قانون برنامه عمراني [...ادامه]

‌ماده پانزدهم ـ در صورتي كه پزشكي از مقررات عمومي و همچنين مفاد قراردادي كه با وزارت [...ادامه]

‌ماده شانزدهم ـ اولين قسط استرداد وام حداكثر يك سال پس از شروع بهره‌برداري از مؤسسه [...ادامه]

[امضاء] آيين‌نامه فوق مشتمل بر شانزده ماده و شش تبصره كه به ترتيب در جلسات [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح