عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6840
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/20
  • تعداد مواد:5
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون امور استخدام و سازمان هاي اداري در تاریخ 1344/11/16
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1344/11/28

آئين نامه تعيين وضع و تبديل استخدامي همرديفان فعلي شهرباني كل كشور بدرجه‌همرديفي نيروهاي مسلح شاهنشاهي

ماده 1 ـ کليه کارمندانيکه در تاريخ 1 تيرماه 1344 در خدمت شهرباني کل کشور بوده [...ادامه]

ماده 2 ـ رتبه‌همرديفان مذکور در ماده قبل بر اساس سابقه خدمت و مدرک تحصيلي و [...ادامه]

ماده 3 ـ درجات بازرسهاي درجه 6 و 5 و 4 فعلي شهرباني بترتيب برتبه‌هاي همرديفي [...ادامه]

ماده 4 ـ سنوات خدمت همرديفان مشمول اين آئين نامه براي استفاده از حقوق سنواتي (موضوع بند [...ادامه]

ماده 5 ـ همرديفان موضوع بند ج تبصره 1 ماده 1 آئينناه چنانچه حداکثر ظرف 2 [...ادامه]

[امضاء] آئيننامه فوق مشتمل بر 5 ماده و 4 تبصره و 2 جدول در اجراي [...ادامه]

جدول شماره 1 ضميمه آئين نامه تعيين وضع و تبديل استخدامي همرديفان فعلي شهرباني كل كشور به درجه‌همرديفي نيروهاي مسلح شاهنشاهي سنين خدمت مدرک تحصيلي کمتر از دوره اول متوسطه       دوره اول متوسطه دوره دوم متوسطه ليسانس به بالا يکسال تمام ـ ـ ـ ستوان دوم [...ادامه]

جدول شماره دوم ضميمه آئين نامه تعيين وضع و تبديل استخدامي همرديفان فعلي شهرباني كل كشور به درجه‌همرديفي نيروهاي مسلح شاهنشاهي جدول شماره دوم ضميمه آﺋين نامه تعيين وضع و تبديل استخدامي همرديفان فعلي شهرباني کل کشور [...ادامه]