عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6837
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/16
  • تعداد مواد:17
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/4

‌آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوايي شاهنشاهي


‌ماده 1 ـ با توجه به ماده 66 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب سي‌ام تير ماه [...ادامه]

‌ماده 2 ـ ميزان فوق‌العاده سختي خدمت هوايي افسران به شرح زير تعيين مي‌گردد: [...ادامه]

‌ماده 3 ـ ميزان فوق‌العاده سختي خدمت هوايي درجه‌داران به شرح زير تعيين مي‌گردد: [...ادامه]

‌ماده 4 ـ درجه مهارت نهايي افسران فني و همچنين درجه مهارت تخصصي درجه‌داران فني به [...ادامه]

‌ماده 5 ـ ميزان فوق‌العاده سختي خدمت هوايي دانشجويان و هنرجويان و هنرآموزان نيروي هوايي به شرح [...ادامه]

‌ماده 6 ـ منظور از حقوق درجه و حقوق مبناي مذكور در اين آيين‌نامه به ترتيب [...ادامه]

‌ماده 7 ـ خلبانان ـ افسران كنترل اسلحه و ناوبراني كه سوابق خدمت پروازي (‌متوالي و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ براي امكان استفاده از فوق‌العاده سختي خدمت هوايي حداقل پرواز در سال تقويمي [...ادامه]

‌ماده 9 ـ افسران و درجه‌داران (‌به استثناي مشمولين مقررات ماده 5 آيين‌نامه) كه به منظور [...ادامه]

‌ماده 10 ـ صدور اخطار كتبي از طرف فرمانده گردان مربوطه يا مقام معادل آن مبني [...ادامه]

‌ماده 11 ـ به كاركنان رشته‌هاي تخصصي كه در اثر سوانح ناشي از خدمت هوايي يكي [...ادامه]

‌ماده 12 ـ خلبانان خارج از سازمان نيروي هوايي در صورتي كه با موافقت و برابر نامه [...ادامه]

‌ماده 13 ـ فوق‌العاده سختي خدمت هوايي افسران و درجه‌داران در مدت انتظار خدمت و بدونكاري [...ادامه]

‌ماده 14 ـ افسران و درجه‌داراني كه براي خدمت در ساير سازمانها (‌به غير از ارتش) [...ادامه]

‌ماده 15 ـ افسران و درجه‌داران نيروي هوايي كه در ضد اطلاعات وابسته به نيرو مشغول [...ادامه]

‌ماده 16 ـ براي استفاده از فوق‌العاده سختي خدمت هوايي طبقه‌بندي هواپيما و پرسنل و همچنين تشخيص [...ادامه]

‌ماده 17 ـ اين آيين‌نامه كه مشتمل بر 17 ماده و 17 تبصره است از تاريخ [...ادامه]

[امضاء] اصلاح آيين‌نامه فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در تاريخ روز سه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه