عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6834
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/12
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/12

آيين‌نامه اجراء مفاد تبصره ماده 24 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345/12/28 راجع به تعيين نصاب حداكثر براي‌بعضي از هزينه‌هاي قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول ماليات


روابــــط صریـــــــــح