عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6833
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/10
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/10/5
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/8/2

اصلاح مواد 16 و 23 آئين نامه استخدامي كارمندان اداره كل راه

جناب آقاي هويدا نخست وزير در اجراي مفاد قانون راجع باجازه استخدام تا 50 نفر مهندس متخصص و عده اي مکانيسين بتناسب وسائل موجوده مصوب 22 اسفند ماه 1336 اينک اصلاح مواد 16 و 23 آئين نامه استخدامي کارمندان فني اداره کل راه که در جلسه سه شنبه 1344/8/18 مجلس شورايملي ضمن نامه شماره 4692 ـ1344/5/16 از طرف دولت تقديم و در جلسه روز يکشنبه 5 ديماه 1344 بتصويب کميسيون شماره 4 مجلس سنا رسيد. اينکه اصلاح مواد مزبور به پيوست ارسال مي‌گردد. رئيس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي


روابط زیرمجموعه