عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6831
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/8
  • تعداد مواد:13
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/4/15

آئين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني


ماده 1 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا وابسته بدولت مکلفند پست هاي سازماني را که [...ادامه]

ماده 2 ـ مبلغي که استفاده کننده از خانه‌هاي سازماني در ازاء حق استفاده بايد بپردازد [...ادامه]

ماده 3 ـ ادارات پرداخت کننده حقوق مکلفند مبلغي را که استفاده کننده از خانه‌هاي سازماني [...ادامه]

ماده 4 ـ پرداخت بهاي مصرف آب و برق به عهده استفاده کننده از خانه سازماني مي‌باشد [...ادامه]

ماده 5 ـ استفاده کننده از خانه سازماني در حدود قوانين موضوعه مسئول جبران خساراتي است [...ادامه]

ماده 6 ـ تعميرات جزئي از قبيل لکه گيري و تعميرات قفل و شير آب و [...ادامه]

ماده 7 ـ استفاده کننده از خانه سازماني حق هيچگونه تغييري در قسمتهاي داخلي و خارجي [...ادامه]

ماده 8 ـ در صورتيکه متصدي پست سازماني که حق استفاده از خانه دارد بهر علتي [...ادامه]

ماده 9 ـ استفاده کننده از خانه سازماني بايد در موقع تخليه خانه را بنماينده سازمان [...ادامه]

ماده 10 ـ در صورتيکه استفاده کننده بهر علتي از قبيل انتقال، بازنشستگي انفصال، استعفا، اخراج، [...ادامه]

ماده 11 ـ در صورتيکه استفاده کننده فوت شود مهلت تخليه براي خانواده او 100 روز [...ادامه]

ماده 12 ـ در صورتيکه خانه سازماني در پايان مدت و مهلت مقررتخليه و تحويل نشود [...ادامه]

ماده 13 ـ افسران ـ درجه داران و افراد نيروهاي مسلح شاهنشاهي و نيروهاي انتظامي مشمول [...ادامه]

[امضاء] وزير مشاور ـ محمود کشفيان


روابــــط صریـــــــــح