عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6827
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/3
  • تعداد مواد:25
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/3/27
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/9

‌آيين‌نامه وظايف انجمنهاي ده در امور آباداني و نوسازي روستاها


‌ماده 1 ـ وظايف انجمن: 1 ـ ايجاد هماهنگي بين برنامه‌هاي عمراني در سطح ده [...ادامه]

‌ماده 2 ـ هر انجمن ده مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تشكيل با راهنمايي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ در مورد اجراي برنامه‌هاي بند 1 ماده 2 انجمن ده به تناسب درآمد [...ادامه]

‌ماده 4 ـ انجمن ده مكلف است در بهمن ماه‌هر سال با توجه به برنامه سه‌ساله [...ادامه]

‌ماده 5 ـ انجمن ده موظف است ضمن ارسال بودجه سال آينده گزارش عمليات سال جاري [...ادامه]

‌ماده 6 ـ انجمن ده موظف است دو ماه قبل از انقضاي دوره قانوني خود گزارشي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ انجمن ده مكلف است قبل از برداشت هر نوع محصول و يا عوائد [...ادامه]

‌ماده 8 ـ هر گاه افراد نسبت به نظر انجمن اعتراض داشته باشند بايد ظرف 15 [...ادامه]

‌ماده 9 ـ شوراي عمران بخش موظف است از تاريخ دريافت اعتراض حداكثر ظرف يك ماه [...ادامه]

‌ماده 10 ـ هر گاه اشخاص از پرداخت سهم خود در مدت يا مهلتي كه انجمن [...ادامه]

‌ماده 11 ـ كدخدا مأمور وصول عوايد دو درصد مي‌باشد و بايد عوايد مزبور را از [...ادامه]

‌ماده 12 ـ هر گاه عوايد مشمول دو درصد كلاً يا جزئاً به اجاره نقد يا [...ادامه]

‌ماده 13 ـ انجمن ده مكلف است براي نگاهداري وجوه انجمن در نزديكترين بانك افتتاح حساب [...ادامه]

‌ماده 14 ـ خزانه‌دار يا انباردار انجمن مكلف است وجوهي را كه در مقابل تسليم رسيد [...ادامه]

‌ماده 15 ـ در صورتي كه عوايد جنسي دريافت شود خزانه‌دار و انباردار مكلف است كه [...ادامه]

‌ماده 16 ـ عوايد جنسي بايد در موقع مناسب و با رعايت صرفه و صلاح از [...ادامه]

‌ماده 17 ـ خزانه‌دار يا انباردار انجمن ده مكلف است به منظور نگاهداري حساب درآمدهاي نقدي [...ادامه]

‌ماده 18 ـ انجمن مي‌تواند به منظور انجام و اجراي مخارج فوري و ضروري مورد تصويب [...ادامه]

‌ماده 19 ـ استفاده از حساب و برداشت از موجودي انجمن منحصراً براي اجراي برنامه‌ها و [...ادامه]

‌ماده 20 ـ اسناد خريد و معامله انجمن را بايد رييس و خزانه دارو كدخدا امضاء [...ادامه]

‌ماده 21 ـ انجمن ده مكلف است پس از انقضاء دوره قانوني خود كليه دارايي و [...ادامه]

‌ماده 22 ـ وجوه انجمن و اموال منقول و غير منقول و مستحدثاتي كه از محل [...ادامه]

‌ماده 23 ـ انجمن ده مكلف است هر گونه درآمدي را كه از طريق كمكهاي بلاعوض [...ادامه]

‌ماده 24 ـ وزارت آباداني و مسكن كليه دفاتر و فرمها و اوراق مورد لزوم انجمنهاي [...ادامه]

‌ماده 25 ـ هر گاه چند ده بخواهد برنامه عمراني مشتركي تنظيم و به موقع اجرا بگذارد [...ادامه]

[امضاء] ‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده در تاريخ روز دوشنبه بيست و [...ادامه]