عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6823
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/30
  • تعداد مواد:227
مصوبه‌‌ در تاریخ 1345/8/23

آئين نامه حفاظتي وسائل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كاگاهها