عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6810
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/15
  • تعداد مواد:196
مصوبه‌‌ وزير كشور ـ وزير دادگستري

آيين نامه راهنمايي و رانندگي

نظر بماده 276 قانون مجازات عمومي آئيننامه راهنمائي و رانندگي مشتمل بر 196 ماده بشرح زير تصويب مي‌شود. آئيننامه راهنمائي و رانندگي مصوب 1318 کلاو آن قسمت از ساير آئيننامه‌هاي مربوط براهنمائي و رانندگي که با مقررات اين آئين نامه مغايرت دارد ملغي است.