عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6800
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/3
  • تعداد مواد:59
  • دستگاه مجری:[سازمان اوقاف]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/3/4

آئين نامه اوقاف

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/3/4 آئين نامه اوقاف را بشرح ضميمه تصويب نمودند.


روابط زیرمجموعه