عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6778
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/8
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت اطلاعات]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/2/28

آئين نامه آگهي هاي تجارتي در شبكه راديوئي كشور